Inline
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem
Przeglądaj bazę agentów

Ubezpieczenia - Majątkowe - Majątek firmy

Ubezpieczenie majątku firmy


Ubezpieczenie obejmuje między innymi:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
3. Ubezpieczenie mienia od wandalizmu
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
7. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia.
8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.


1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiotem ubezpieczenia może być:
1) mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu:
  > budynki, budowle i lokale
  > maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
  > środki obrotowe
  > wartości pieniężne
  > nakłady inwestycyjne
2) mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży
3) mienie pracownicze

Ubezpieczyciel obejmuje szkody powstałe m. in. wskutek następujących zdarzeń:
> gradu
> huraganu
> lawiny
> pożaru
> trzęsienia ziemi
> uderzenia pioruna
> upadku statku powietrznego
> wybuchu
> dymu i sadzy
> huku ponaddźwiękowego
> naporu śniegu
> osunięcia się ziemi
> spływu wód po zboczach
> uderzenia pojazdu
> upadku drzew lub innych przedmiotów
> zalania
> zapadania się ziemi
> przepięcia
> powódź
> automatycznego pokrycia,
> rzeczoznawców,
> ryzyk budowlanych,
> terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów,
> rozmrożenia środków obrotowych,
> ubezpieczenia maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem
> ubezpieczenia,
> pękania mrozowego,
> awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów,
> maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych,
> zwiększonych kosztów
> akcji gaśniczej, ratowniczej
> wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia zdarzeń objętych odpowiednim zakresem ubezpieczenia

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiotem ubezpieczenia może być:
> mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością,
> ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu:
   - maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
   - środki obrotowe,
   - wartości pieniężne,
   - nakłady inwestycyjne,
> mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
> mienie pracownicze

3. Ubezpieczenie mienia od wandalizmu

Ubezpieczenie obejmuje między innymi:
> mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością,
> ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu:
   - budynki, budowle i lokale
   - maszyny, urządzenia oraz wyposażenie
   - środki obrotowe
   - nakłady inwestycyjne
> mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży
> zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia w bezpośrednim następstwie wandalizmu
> zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiotem ubezpieczenia może być określony w umowie, zgodnie z załączonym do niej wykazem; sprzęt elektroniczny, zainstalowany na stanowisku pracy. Sprzęt elektroniczny określony w umowie ubezpieczenia jest objęty ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu/miejscach wymienionych w umowie, podczas eksploatacji i transportu wewnątrz zakładowego w miejscu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje między innymi szkody wynikłe z:
> błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania,
> błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych,
> wandalizmu
> kradzieży z włamaniem
> rabunku
> pożaru
> wybuchu
> działania wody i wilgoci
> przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych.
> ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem

5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przedmiotem ubezpieczenia może być ubezpieczenie:
> mienia wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością,
> ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub
> mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu:
   - budynki, budowle i lokale,
   - maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
   - środki obrotowe,
   - wartości pieniężne,
   - nakłady inwestycyjne,
> mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
> mienie pracownicze,
> ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej w umowie ubezpieczenia oraz użytkowaniem mienia. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa.
 
7. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem, stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:
> stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli oraz
> lokali,
> szklane lub kamienne okładziny ścienne,
> szklane lub kamienne elementy stanowiące część składową mebli,
> gablot, kontuarów,
> zamocowane na stałe lustra i witraże niezabytkowe,
> szklane lub kamienne budowle,
> szklarnie, cieplarnie, oranżerie i inspekty,
> szyldy, reklamy, tablice świetlne i rurki neonowe
> lady chłodnicze, pod warunkiem, że są wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych

8. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez osoby objęte ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje między innymi następujące rodzaje świadczeń:
> w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 12 miesięcy od daty jego wystąpienia
> z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
> w przypadku uszczerbku częściowego
> następstwa zawałów serca i udarów mózgu
> następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II lub III klasy ryzyka

Dodatkowo ubezpieczony może również otrzymać zwrot kosztów:
> nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów
> przeszkolenia zawodowego inwalidów
> zwrot kosztów leczenia,
> dzienne świadczenie szpitalne,
> zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji
> jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,
> zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki